СД Марвас - 90 - Френкеви с-ие

Производител на яйца и пилета в с. Киченица, общ. Пловдив

 

      СД Марвас - 90 - Френкеви с-ие е специализирана в производството на яйца и птици (стокови носачки).

       Разполагаме с птицеферма в с. Киченица, със 7 производствени халета, съвременно оборудвани, съобразно двете основни дейности на дружеството. 

      Ние предлагаме яйца за консумация на българския и европейския пазар. Сертифицирани сме по НАССР система и EN стандарт ISO 9001-2015 и стандарт ISO 22000-2018.

 

  

 

На 02.03.2022 г. СД „Марвас – 90 Френкеви с-ие“ сключи административен договор № BG06RDNP001-5.003-0019-C01 по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Инвестициите по проекта са свързани с повишаване на биосигурността в съществуващи животновъдни обекти на дружеството. Проекта е със срок на изпълнение: до 31 декември 2024 г. и е финансиран със средства Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Производство на яйца
Научи повече
Отглеждане на пилета
Научи повече