СД Марвас - 90 - Френкеви с-ие
Производител на яйца и пилета в с. Киченица, общ. Пловдив

Новини

Птицевъдството в България е отрасъл с традиции, който се явява един от най-перспективните браншове на животновъдството. Характеризира се с висока степен на индустриализация и концентрация, и развита фуражна база. Сериозна заплаха за развитие на сектора се явява разпространението на инфлуенца (грип) по птиците. Птичият грип е силно заразно вирусно заболяване по домашните и дивите птици, характеризиращо се с тежки неврологични нарушения, кръвоизливи по различните органи и системи, увреждания в дихателната система, което може да доведе до 100% смъртност при домашните и диви кокошеви. Веднъж проникнала на дадена територия болестта нанася пагубни икономически и стопански загуби за птицевъдството и ловното стопанство. Дивите водоплаващи птици са резервоар на вируса в природата. При сезонните миграции те участват в разпространението на болестта в отделните държави и са основен източник за зараза за домашните птици, чрез директен контакт около водоемите и влажните зони, както и индиректно чрез фекалиите съдържащи високи концентрации на вируса. Един от пътищата за разпространение на заболяването е неправилно обезвреждане на отпадъците от фермите и ниските нива на био сигурност.

Заболяването генерира сериозни загуби за засегнатите ферми. В тази връзка с настоящия проект са предприети всички мерки за био сигурност за животновъдните обекти за отглеждане на птици, определени в Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (обн. ДВ. Бр. 41 от 19.05.2006 г.), а именно:

  • Доставка на мобилни, хладилни камери за СЖП и телескопичен товарач предназначен за зареждането им, окомплектован с приспособление за почистване и дезинфекция;
  • Доставка и монтаж на станция за гореща вода с честотен контрол и УЛВ генератор за студен аерозол за дезинфекция на производствените сгради и площадки;
  • Изграждане на ажурни огради по границата на  обект № 7243-0217 (280 м.) и обект № 3BG17128 (710 м.);
  • Силози за съхранение на фуражно зърно със система, осигуряваща защита и повишаване безопасността на съхранение на фуража;

Ликвидиране на огнищата на болестта, генерира сериозни загуби за засегнатите стопанства свързани с унищожаването на всички засегнати и контактни птици, съкращаване на работници и служители поради липса на производство и не на последно място загуба на доверието на партньори и търговци. В тази връзка стремежа на СД „Марвас – 90 – Френкеви и с-ие“ е да бъдат предприети всички необходими действия, с които да бъде намален риска от разпространение на болестта на територията на двете си птицеферми.  

  • Доставка на мобилни, хладилни камери за СЖП и телескопичен товарач предназначен за зареждането им, окомплектован с приспособление за почистване и дезинфекция – ще позволи съхранението на СЖП в херметично затворени камери. Това ще ограничи достъпа на вредители, който са потенциални преносители на болести. Съхранението на СЖП до тяхното извеждане от фермата ще става при контролирана температура, което също е предпоставка за намаляване на риска от разпространение на болести; 
  • станция за гореща вода с честотен контрол Meier Brakenberg, MBHSTH3000 Flex и - УЛВ генератор за студен аерозол SWINGFOG, FONTAN MOBILSTAR E ще се използват за почистване и дезинфекция на помещенията за отглеждане на птици преди всяко зареждане и за допълнителни дезинфекции на всички пътища и площадки около производствените сгради, което ще доведе до ограничаване на възможностите за разпространение на инфекциозни болести при птиците;

 

  • Изграждане на ажурни огради по границите на двата животновъдни обекта ще ограничи риска от навлизане на диви животни на територията на птицефермите и в близост до силозите за съхранение и обеззаразяване на фуражно зърно, които могат да бъдат звено от епидемична верига в т.ч. и механични преносители на инфекциозни заболявания. Ограничаването на тяхното навлизане ще повиши нивото на био сигурност в обекта. 
  • Силози за съхранение на фуражно зърно със система, осигуряваща защита и повишаване безопасността на съхранение. Постъпващото в силозите фуражно зърно преминава през дозираща система, която го обеззаразява, унищожавайки всички патогенни организми. След обеззаразяването фуражното зърно се събира в силозите, с което се ограничава достъпа до него на вредители (птици, гризачи или др.), който са потенциални преносители на болести.

Внедряването в експлоатация на изброените по-горе инвестиции ще повиши нивото на био сигурност в птицефермите на „Марвас – 90 – Френкеви с-ие“, вследствие на което ще бъде намален риска от разпространение на болести и съответно ще бъдат избегнати загубите свързани с ликвидиране на огнището на болестта и разходите по възстановяване на производството. 

Финансовото подпомагане е в размер на 410 529,92 лв., от които 85% или 348 950,41 лева са от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони), останалите 15% или 61 579,51 лева са от Националния бюджет